Pereiti prie turinio

Įstatai

Asociacijos

„Musninkų socialinės iniciatyvos“

įstatai

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Asociacija „Musninkų socialinės iniciatyvos“ (toliau tekste vadinama – Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Asociacija savanoriškumo pagrindu vienija ir koordinuoja iniciatyvių fizinių ir juridinių asmenų, siekiančių teikti naudą visuomenei, veiklą socialinėje srityje.

1.2. Asociacija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais bei šiais Įstatais.

1.3. Asociacija turi finansinį ir organizacinį savarankiškumą, savarankišką balansą ir sąskaitas bankuose, antspaudą, Asociacijos pavadinimą ir simboliką.

1.4. Asociacija už savo įsipareigojimus atsako savo turtu. Asociacija neatsako už savo narių įsipareigojimus, Asociacijos nariai neatsako už Asociacijos įsipareigojimus.

1.5. Asociacijos veikla neterminuota, o finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

1.6. Asociacijos buveinės adresas nustatomas ir keičiamas visuotiniame Asociacijos narių susirinkime.

1.7. Asociacija turi teisę gauti paramą.

2. Asociacijos tikslas, veiklos sritys bei rūšys

2.1. Asociacija siekia teikti naudą visuomenei mažindama socialinę atskirtį, skatindama vaikų ir jaunimo užimtumą ir socialinę kompetenciją, įvairių socialinių grupių integraciją, bendruomeniškumą ir solidarumą.

2.2. Siekdama šio tikslo, Asociacija:

2.2.1. įgyvendina vaikų ir jaunimo užimtumui ir socialinės kompetencijos ugdymui skirtus projektus;

2.2.2. organizuoja įvairių socialinių grupių integracijai skirtą socialinę veiklą;

2.2.3. organizuoja teorines ir praktines konferencijas, seminarus, mokymus, stovyklas, paskaitas, aktualių socialinių problemų aptarimus;

2.2.4. užsiima leidybine ir švietėjiška veikla;

2.2.5. bendradarbiauja su vietos savivaldos institucijomis, bendruomenėmis ir kitomis organizacijomis sprendžiant socialinės atskirties problemas.

2.3. Asociacija gali:

2.3.1. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti Asociacijos tikslus ir uždavinius;

2.3.2. steigti visuomenės informavimo priemones, leisti ir platinti spaudos leidinius, būti kitų asociacijų steigėju ir nariu;

2.3.3. organizuoti susirinkimus: mitingus, piketus, demonstracijas, įvairias eitynes bei kitokius taikius susirinkimus ir masinius renginius;

2.3.4. vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja šiems Įstatams bei Asociacijos veiklos tikslams;

2.3.5. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, naudoti, valdyti ir juo disponuoti;

2.3.6. steigti (būti steigėju) įmones, registruojamas ir veikiančias pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

2.3.7. samdyti asmenis Įstatuose numatytai veiklai vykdyti;

2.3.8. gauti lėšų ar kitokio turto bei kitokio pobūdžio paramą iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, fondų, taip pat juridinių ir fizinių asmenų;

2.3.9. steigti lėšų fondus Asociacijos veiklai plėtoti. Fondų steigimo tvarką nustato ir fondų nuostatus tvirtina Visuotinis narių susirinkimas;

2.3.10. steigti klubus ir kitas Asociacijos veiklai plėsti reikalingas socialines iniciatyvas;

2.3.11. pateikti geriausius Asociacijos veikloje dalyvaujančių asmenų darbus įvairioms premijoms ir apdovanojimams;

2.3.12. atstovauti Asociacijos nariams ir įstatymų numatyta tvarka ginti Asociacijos ir jos narių socialines, autorines teises ir teisėtus interesus valstybės valdžios ir valdymo institucijose bei privačiose įmonėse ir įstaigose, teismuose;

2.3.13. teikti valstybės valdžios ir valdymo institucijoms pasiūlymus dėl įstatymų bei kitų teisės aktų priėmimo, pakeitimo ir panaikinimo;

2.3.14. bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio organizacijomis bei įmonėmis;

2.3.15. iš valstybės institucijų ir kitų organizacijų gauti informaciją, reikalingą Asociacijos bei jos narių teisių ir interesų įgyvendinimui, susitarimų vykdymui.

3. Asociacijos nariai, jų teisės ir pareigos, naujų narių priėmimo, jų išstojimo ar pašalinimo iš Asociacijos tvarka

3.1. Asociaciją sudaro nariai ir garbės nariai.

3.2. Visi Asociacijos steigėjai nuo Asociacijos įregistravimo juridinių asmenų registre tampa jos nariais. Vėliau Asociacijos nariais gali tapti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys, norintys siekti Asociacijos tikslų ir įgyvendinti numatytus uždavinius, pripažįstantys šiuos Įstatus bei pateikę prašymą priimti į Asociaciją. Juridinį asmenį Asociacijoje atstovauja vienas asmuo. Asmuo laikomas tapusiu Asociacijos nariu tai patvirtinančio Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimo priėmimo dieną.

3.3. Asociacijos narys turi teisę:

3.3.1. dalyvauti ir balsuoti visuotiniame narių susirinkime (vienas narys turi vieną balsą);

3.3.2. rinkti ir būti išrinktas į visus Asociacijos organus, atstovauti Asociaciją, jeigu jį įgalioja Asociacijos pirmininkas;

3.3.3. teikti pasiūlymus, reikšti nuomonę visais Asociacijos veiklos klausimais;

3.3.4. dalyvauti Asociacijos rengiamuose posėdžiuose;

3.3.5. kreiptis su paklausimais ir pasiūlymais į kiekvieną Asociacijos valdymo organą ar padalinį;

3.3.6. naudotis kūrybinėmis ir materialinėmis galimybėmis bei fondų lėšomis, kuriomis disponuoja Asociacija;

3.3.7. vykdyti savo darbų sklaidą Asociacijos renginiuose (seminaruose, konferencijose, viešose diskusijose, stovyklose ir kt.);

3.3.8. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;

3.3.9. savanoriškai išstoti iš Asociacijos.

3.4. Asociacijos narys:

3.4.1. laikosi Asociacijos Įstatų, vykdo jos organų sprendimus, sutarčių ir susitarimų, kuriuos priima Asociacija, reikalavimus;

3.4.2. dalyvauja Asociacijos renginiuose;

3.4.3. laikosi socialinės etikos;

3.4.4. moka nario mokestį, kurio dydį ir mokėjimo tvarką nustato Asociacijos visuotinis narių susirinkimas.

3.5. Asociacijos nariai gali burtis į veiklos grupes pagal bendrų interesų ir veiklos pobūdžio principus. Veiklos grupės užsiima savarankiška socialine ir kita veikla, atitinkančia Asociacijos tikslus.

3.6. Asociacijos buveinėje, taip pat Asociacijos filialų ir atstovybių buveinėse sudaromas ir saugojamas visų Asociacijos narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Asociacijos narys, laikydamasis teisės aktais nustatytų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

3.7. Asociacijos narys, nesilaikantis Asociacijos Įstatų reikalavimų, ignoruojantis Asociacijos tikslus bei nemokantis nario mokesčio, gali būti pašalintas iš Asociacijos. Sprendimą dėl nario pašalinimo priima Asociacijos visuotinis narių susirinkimas. Asociacijos pirmininkas gali sustabdyti asmens narystę Asociacijoje iki galutinio Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimo. Asmuo, kurio narystė Asociacijoje sustabdyta, neturi sprendžiamojo balso teisės.

3.8. Išstoję ar pašalinti iš Asociacijos nariai neturi teisės į bendrą Asociacijos turtą. Nario mokestis negrąžinamas.

3.9. Asociacijos garbės nariais gali tapti fiziniai asmenys, nusipelnę socialinėje veikloje. Sprendimą dėl garbės nario vardo suteikimo priima Asociacijos visuotinis narių susirinkimas, gavęs šio asmens sutikimą. Asociacijos garbės narys turi teisę dalyvauti Asociacijos veikloje, tačiau neprivalo mokėti nario mokesčio ir neturi sprendžiamojo balso teisės.

4. Asociacijos valdymas

4.1. Asociacijos valdymo organai yra:

4.1.1. visuotinis narių susirinkimas;

4.1.2. vienasmenis Asociacijos valdymo organas – Asociacijos pirmininkas.

4.2. Aukščiausias Asociacijos organas yra visuotinis narių susirinkimas. Eilinį visuotinį Asociacijos narių susirinkimą šaukia Asociacijos pirmininkas ne rečiau kaip kartą per metus. Visuotinio narių susirinkimo data ir darbotvarkė elektroniniu paštu visiems Asociacijos nariams paskelbiama ne vėliau kaip prieš mėnesį iki susirinkimo pradžios.

4.3. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 Asociacijos narių. Susirinkimo darbotvarkę siūlo ir paskelbia susirinkimo iniciatoriai. Asociacijos visuotinis susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas šių Įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Asociacijos narys ar valdymo organas.

4.4. Visuotinis narių susirinkimas:

4.4.1. tvirtina ir keičia Įstatus;

4.4.2. priima naujus Asociacijos narius ir juos šalina iš Asociacijos

4.4.3. iš Asociacijos narių renka ir atšaukia Asociacijos pirmininką;

4.4.4. tvirtina kiekvienų praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitą;

4.4.5. numato pagrindines Asociacijos veiklos kryptis ir uždavinius;

4.4.6. tvirtina Asociacijos nario mokesčio dydį ir jo mokėjimo tvarką;

4.4.7. nustato Asociacijos pirmininko darbo apmokėjimo tvarką pagal galiojančius teisės aktus;

4.4.8. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

4.4.9. Asociacijos pirmininko pasiūlymu nustato ir keičia Asociacijos buveinės vietą;

4.4.10. priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

4.4.11. steigia Asociacijos filialus ir atstovybes bei tvirtina jų nuostatus ir skiria vadovus.

4.4.12. sprendžia kitus Asociacijai svarbius klausimus, šiuose Įstatuose nepriskirtus Asociacijos valdymo organo kompetencijai, jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.

4.5. Visuotiniame narių susirinkime sprendimai priimami tokia tvarka:

4.5.1. visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Asociacijos narių;

4.5.2. visuotinio narių susirinkimo sprendimas, išskyrus Įstatų 4.4.1. ir 4.4.10. punktuose nurodytus sprendimus, ir kai renkamas Asociacijos pirmininkas, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (susilaikiusiųjų balsai neskaičiuojami);

4.5.3. Įstatų 4.4.1. ir 4.4.10. punktuose nurodytiems sprendimams priimti ir Asociacijos pirmininko išrinkimui reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų;

4.5.5. visuotiniame narių susirinkime Asociacijos narys dalyvauja asmeniškai pats arba įstatymų nustatyta tvarka įgalioja kitą asmenį, arba su juo sudaro balsavimo teisės perleidimo sutartį.

4.5.6. pirmą kartą nesusirinkus kvorumui (1/2 Asociacijos narių), susirinkusiųjų Asociacijos narių sutartu laiku, elektroniniu būdu pranešus visiems Asociacijos nariams, šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, keik susirinkime dalyvavo Asociacijos narių.

4.6. Visuotiniais narių susirinkimai turi būti protokoluojami, protokolą rašo susirinkimo pradžioje paprasta balsų dauguma išrinktas sekretorius.

4.7. Visuotinio narių susirinkimo sprendimai privalomi Asociacijos nariams.

4.8. Vienasmenis Asociacijos valdymo organas yra Asociacijos pirmininkas. Asociacijos pirmininkas renkamas Asociacijos visuotiniame narių susirinkime ketveriems metams. Asociacijos pirmininko kadencijų skaičius neribojamas.

4.9. Asociacijos pirmininkas:

4.9.1. šaukia eilinius visuotinius Asociacijos narių susirinkimus, sudaro jų darbotvarkę, pateikia visą reikiamą medžiagą darbotvarkės klausimams svarstyti;

4.9.2. pirmininkauja visuotiniame narių susirinkime;

4.9.3. rengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitą;

4.9.4. vadovauja Asociacijos veiklai tarp susirinkimų;

4.9.5. atstovauja Asociaciją valstybės valdžios ir valdymo institucijose, visuomeninėse, tarptautinėse ir užsienio organizacijose, santykiuose su kitais fiziniais bei juridiniais asmenimis;

4.9.6. veikia bei sudaro sandorius Asociacijos vardu, pasirašo sutartis bei susitarimus;

4.9.7. priima ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;

4.9.8. skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą, atsako už duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui, pranešimą nariams apie įvykius, turinčius esminės reikšmės Asociacijos veiklai;

4.9.9. atidaro ir uždaro sąskaitas banke, disponuoja Asociacijos lėšomis;

4.9.10. tvarko Asociacijos turtą pagal visuotinio susirinkimo patvirtintą tvarką;

4.9.11. tvirtina socialines programas ir projektus, jiems gautų lėšų paskirstymą;

4.9.12. atsako už informacijos apie Asociacijos veiklą paskelbimą;

4.9.13. organizuoja savanorišką veiklą;

4.9.14. teikia Asociacijos narių kandidatūras apdovanojimams gauti;

4.9.15. skiria auditorių metinei finansinei atskaitomybei patikrinti;

4.9.16. vykdo kitas, teisės aktais nustatytas, valdymo organo funkcijas.

4.10. Už darbą Asociacijos pirmininkui Asociacija gali mokėti atlyginimą, jeigu taip nustato visuotinis narių susirinkimas. Darbo sutartį su Asociacijos pirmininku už šią veiklą, taip pat kitas sutartis už veiklą, nesusijusią su pirmininkavimu (kai mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ar kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas), pasirašo ir nutraukia visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.

4.11. Asociacijos pirmininkas gali atsistatydinti, apie tai raštu įspėjęs Asociacijos narius ne vėliau kaip prieš 30 darbo dienų.

5. Asociacijos turtas ir pajamų šaltiniai, lėšų bei turto panaudojimo tvarka bei veiklos kontrolė

5.1. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti nekilnojamas turtas, kilnojamas turtas ir kitas turtas.

5.2. Asociacijos pajamų šaltiniai:

5.2.1. nario mokestis, jei jį nustato visuotinis narių susirinkimas;

5.2.2. rėmėjų neatlygintinai perduotos lėšos;

5.2.3. valstybės ir savivaldybių bei jų įmonių, įstaigų ir organizacijų perduotos tikslinės lėšos;

5.2.4. paveldėtas turtas;

5.2.5. kredito įstaigų palūkanos už jose laikomas Asociacijos lėšas;

5.2.6. įmonių, kurių savininkė ar partnerė yra Asociacija, pajamos;

5.2.7. Lietuvos Respublikoje ir užsienyje gyvenančių fizinių bei juridinių asmenų Asociacijai perduotas turtas ir lėšos;

5.2.8. lėšos ir turtas, gautas tikslinėms programoms ir projektams įgyvendinti;

5.2.9. pajamos iš šiuose Įstatuose numatytos veiklos;

5.2.10. pajamos už nuomojamą turtą;

5.2.11. teisės aktų nustatyta tvarka gauta labdara ir parama;

5.2.12. kitos teisėtos pajamos.

5.3. Asociacijos lėšos ir turtas naudojami, vadovaujantis teisės aktais ir tik Įstatuose nurodytiems tikslams įgyvendinti. Jeigu asmuo Asociacijai suteikia lėšų ar perduoda turtą konkrečiai Asociacijos veiklai įgyvendinti, Asociacija šias lėšas ir turtą naudoja juos davusio asmens nurodytai veiklai. Asociacija negali priimti lėšų ir turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu šiuose Įstatuose nustatytiems tikslams.

5.4. Asociaciją pertvarkant, jai pasibaigus (reorganizavus ar likvidavus), likęs Asociacijos turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir Asociacijos narių reikalavimus dėl Asociacijos turto dalies, neviršijančios nario stojamojo įnašo ar mokesčio, iki Asociacijos išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato visuotinis narių susirinkimas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti Asociaciją.

5.5. Pasibaigus finansiniams metams, reikalui esant, Asociacijos pirmininkas samdo auditorių metinei finansinei Asociacijos atskaitomybei patikrinti. Auditoriui už darbą mokamas atlyginimas. Atlyginimo dydį ir tvarką nustato visuotinis narių susirinkimas.

6. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo jos nariams tvarka

6.1. Asociacijos metinės veiklos ataskaita turi būti parengta ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

6.2. Asociacijos veiklos ataskaita pateikiama Asociacijos visuotiniame narių susirinkime. Asociacijos pirmininkas turi sudaryti sąlygas susipažinti su praėjusių metų veiklos ataskaita kiekvienam Asociacijos nariui, o pareikalavus – kiekvienam fiziniam ar juridiniam asmeniui.

6.3. Asociacijos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:

6.3.1. informacija apie Asociacijos veiklą įgyvendinant jos Įstatuose nustatytus veiklos tikslus;

6.3.2. Asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;

6.3.3. Asociacijos metinė finansinė atskaitomybė;

6.3.4. samdomų Asociacijos darbuotojų skaičius metų pabaigoje;

6.3.4. kita informacija, kurią nustato Asociacijos visuotinis narių susirinkimas arba Asociacijos pirmininkas.

6.4. Asociacijos narys, pateikęs rašytinį prašymą Asociacijos pirmininkui, turi teisę susipažinti su visais Asociacijos dokumentais ir gauti informaciją apie Asociacijos veiklą, vadovaujantis teisės aktuose nustatytais asmens duomenų apsaugos reikalavimais. Asociacijos nariui sąlygos susipažinti su visais Asociacijos dokumentais turi būti sudarytos bei informacija apie Asociacijos veiklą turi būti pateikta ne vėliau kaip per septynias darbo dienas nuo prašymo gavimo.

6.5. Asociacijos veiklos ataskaita ir visuotinio narių susirinkimo protokolai Asociacijos nariams išsiunčiami elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų pasirašymo.

7. Asociacijos pranešimų ir skelbimų bei viešosios informacijos paskelbimo tvarka, reorganizavimas ir likvidavimas

7.1. Asociacijos pranešimai ir skelbimai, kurie pagal teisės aktus turi būti viešai paskelbti, skelbiami dienraštyje „Valstiečių laikraštis“ arba siunčiami kiekvienam suinteresuotam asmeniui raštu registruotu laišku, arba įteikiami asmeniškai pasirašytinai.

7.2. Apie Asociacijos reorganizavimą ar jos likvidavimą teisės aktų ir šių Įstatų nustatyta tvarka sprendžia visuotinis Asociacijos narių susirinkimas.

7.3. Apie Asociacijos likvidavimą, pertvarkymą, reorganizavimą skelbiama dienraštyje „Valstiečių laikraštis“.

Asociacijos „Musninkų socialinės iniciatyvos“ įstatai priimti Asociacijos steigiamajame susirinkime 2015 m. sausio 28 d.